Privacy beleid

 

1. Inhoud

Chamai brengt de grootste zorg aan de creatie van deze website. Chamai kan desondanks niet de exactheid van alle informatie garanderen. De gebruiker is zich ervan bewust dat de gepresenteerde informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing. Chamai aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

2. Auteursrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chamai. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

3. Verwerking van persoonlijke gegevens

Chamai neemt je privacy heel serieus. Daarom willen we u duidelijke informatie geven over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt.

Persoonlijke gegevens, zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. Directe identificatie is mogelijk aan de hand van persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, nationaal registratienummer, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Indirecte identificatie is mogelijk door informatie te gebruiken waarmee u waarschijnlijk geïdentificeerd kunt worden als deze gecombineerd wordt met andere informatie.

De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op alle handelingen, en in het bijzonder het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, raadplegen, wijzigen, bekendmaken, delen of vernietigen van persoonsgegevens.

3.1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt door Chamai. Het hoofdkantoor van Chamai is gevestigd in Rue Saint-Brice 15, 6987 Hodister.

3.2. Verwerking van persoonlijke gegevens

Chamai verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen met wie Chamai een directe of indirecte relatie heeft of kan hebben. Chamai verzamelt gegevens in het bijzonder wanneer u
(i) onze website bezoekt;
(ii) u contact opneemt met Chamai via het contactformulier, per e-mail, via het aanvraagformulier of op enige andere wijze; of
(iii) u gebruik maakt van één van onze diensten.

De verstrekte persoonsgegevens (zoals uw voornaam, uw achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer) en de andere persoonsgegevens die aan (met name in het bericht gericht aan) Chamai worden verstrekt of anderszins door haar worden verzameld, zullen waarschijnlijk voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • beheer van een persoonlijk dossier als onderdeel van een bestaande leveranciers-, klanten- of partnerrelatie;

  • directe marketing ;

  • gepersonaliseerde commerciële benadering, inclusief nieuwsbrieven/e-mails met gepersonaliseerde aanbiedingen.

Chamai streeft ernaar om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het behoud ervan kan variëren afhankelijk van de omstandigheden.

3.3. Ontvangers

Chamai behandelt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en deelt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het vervullen van haar bedrijfsdoel.

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners (vermeld op onze website) en aan projectsponsors en andere geïnteresseerde partijen binnen de grenzen van het bedrijfsdoel van Chamai.

3.4. Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Op schriftelijk verzoek aan chamaicentre@gmail.com, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart, zal Chamai je :

  • een beschrijving toesturen van de persoonlijke gegevens die Chamai over u bewaart;

  • het doel waarvoor Chamai dergelijke persoonsgegevens verzamelt ;

  • de categorieën ontvangers aan wie Chamai dergelijke persoonsgegevens heeft doorgegeven of van plan is door te geven.

Op uw verzoek verbindt Chamai zich ertoe uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend blijken te zijn, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Als Chamai het niet eens is met uw verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren, zal het de reden aangeven waarom en de manier waarop u een klacht kunt indienen.

U kunt zich op elk moment, gratis en via een eenvoudig schriftelijk verzoek aan chamaicentre@gmail.com, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

4. Divers

Op elk geschil met betrekking tot de website is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.